«ЦеДеПе. Центр допомоги підприємництву.» Ведення бухгалтерії та не тільки

Повернутись назад
01

Річна інвентаризація.

Перед формуванням та поданням річної фінансової звітності обов’язковим є проведення інвентаризації. Розглянемо процедуру проведення та відображення результатів в бухгалтерському та податковому обліку. Встановлено обов’язкове проведення інвентаризації активів та зобов’язань для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності. В тримісячний строк до дати річного балансу, тобто з 1 жовтня до 31 грудня 2017 року включно, проводиться […]

Перед формуванням та поданням річної фінансової звітності обов’язковим є проведення інвентаризації. Розглянемо процедуру проведення та відображення результатів в бухгалтерському та податковому обліку.

Встановлено обов’язкове проведення інвентаризації активів та зобов’язань для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

В тримісячний строк до дати річного балансу, тобто з 1 жовтня до 31 грудня 2017 року включно, проводиться річна інвентаризація необоротних активів, запасів, поточних біологічних активів, дебіторської та кредиторської заборгованості, витрат і доходів майбутніх періодів.

За два місяці до дати балансу (з 1 листопада до 31 грудня) інвентаризація проводиться для незавершених капітальних інвестицій, незавершеного виробництва, напівфабрикатів, фінансових інвестицій, грошових коштів, цільового фінансування, зобов’язань у частині невикористаних забезпечень, розрахунків з бюджетом та з відрахувань на загальнообов’язкове державне соцстрахування;

Один раз на три роки – для земельних ділянок, будівель, споруд та інших нерухомих об’єктів, а також інструментів, приладів, інвентарю (меблів), але за умови, якщо на підприємстві ці об’єкти інвентаризують щороку в обсязі не менше 30 %;

До тимчасового вибуття з підприємства – для автомобілів, які вирушать у тривалі рейси, інших матеріальних цінностей, які на дату інвентаризації перебуватимуть поза підприємством.

Для проведення інвентаризації слід сформувати комісію.

Комісія включає у свій склад представників апарату управління підприємства, бухгалтерської служби та досвідчених працівників підприємства, які знають об’єкти інвентаризації, ціни та первинний облік. Інвентаризаційну комісію очолює керівник підприємства (його заступник) або керівник структурного підрозділу підприємства, уповноважений керівником підприємства.

Така комісія створюється на підставі наказу або розпорядження керівника підприємства.

Перш ніж почати звіряти фактичну наявність активів та зобов’язань із бухгалтерськими даними, потрібно провести підготовку.

Наприклад, перевірити справність усіх ваговимірювальних приладів; завершувати обробку всіх документів щодо руху активів та формування останніх на момент інвентаризації реєстрів прибуткових і видаткових документів або звітів про рух активів; визначення залишків на дату інвентаризації; групування та розсортовування активів.

 

Результатом проведення інвентаризації є формування наступної документації:

— інвентаризаційного опису — для фіксування наявності, стану й оцінки активів підприємства та тих активів, які належать іншим підприємствам і обліковуються поза балансом.

— актів інвентаризації — інформації про наявність готівки, грошових документів, бланків документів суворої звітності, фінансових інвестицій, а також повноту відображення коштів на рахунках у банку (реєстраційних рахунках), дебіторської та кредиторської заборгованостей, зобов’язань, коштів цільового фінансування, витрат і доходів майбутніх періодів, забезпечень (резервів), які створюються відповідно до вимог П(С)БО, МСФЗ.

— звіряльні відомості — інформація про виявлені розбіжності між даними бухгалтерського обліку та даними інвентаризаційних описів (актів інвентаризації).

Висновки щодо виявлених розбіжностей між фактичною наявністю активів і зобов’язань і даними бухгалтерського обліку, які наводять в звіряльних відомостях, інвентаризаційна комісія відображає в протоколі.

Протокол інвентаризації

У протоколі наводяться:

  • причини нестач, втрат, лишків;
  • пропозиції щодо заліку внаслідок списання нестач в межах норм природного зносу, а також понаднормових нестач і втрат від псування цінностей;
  • причини та вжитих заходів щодо запобігання таким втратам і нестачам;
  • інша інформація, що є суттєвою для прийняття рішень щодо визнання і оцінки активів і зобов’язань та розкриття відповідної інформації у фінансовій звітності.

Протягом п’яти днів після завершення інвентаризації протокол інвентаризаційної комісії затверджує керівник підприємства.

На підставі затвердженого протоколу результати інвентаризації відображаються в бухгалтерському та податковому обліку.